SERIES 32

Dùng để bơm Hóa chất :
- Dầu: dầu FO, DO, dầu biến thế, dầu bôi trơn…
- Dung dịch: Cồn, Benzen, chất thơm, Ete, Xeton, dầu mỏ...

SERIES 4195

Dùng để bơm Hóa chất như :
- Dầu: dầu FO, DO, dầu biến thế, dầu bôi trơn…
- Dung dịch: Cồn, Benzen, chất thơm, Ete, Xeton, dầu...

SERIES 4125

Dùng để bơm các loại hóa chất như :
- Dầu: dầu FO, DO, dầu biến thế, dầu bôi trơn…
- Dung dịch: Cồn, Benzen, chất thơm, Ete...

HL 4195

Dùng để bơm dầu FO và các loại hóa chất công nghiệp

LQ 4125

Dùng để bơm dầu FO và các loại hóa chất công nghiệp